Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van NV Didak Injection gevestigd en kantoorhoudende te Grobbendonk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Turnhout, hierna te noemen: Didak Injection NV.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen die uitgaan van Didak Injection NV.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig mits schriftelijk akkoord van Didak Injection NV. In dat geval geldt de afwijking alleen voor die specifieke overeenkomst.
 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, stemt de wederpartij in met deze voorwaarden. Eventuele aankoopvoorwaarden van de tegenpartij worden uitdrukkelijk terzijde gesteld door Didak Injection NV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Elke bestelling impliceert de eenvoudige aanvaarding van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Een bestelling zal als definitief en aanvaard beschouwd worden na schriftelijke bevestiging zowel door de koper als door Didak Injection NV.

 

Offertes

 1. Bij niet-acceptatie van een offerte is Didak Injection NV, indien vooraf overeengekomen, gerechtigd de kosten gemoeid met het tot stand brengen van de offerte aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Catalogi, reclamemateriaal, prijslijsten, productspecificaties, enz. dit alles mondeling, schriftelijk of via internet of anderszins verkregen, zijn vrijblijvend. De wederpartij kan aan het voorgaande geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in een tussen Didak Injection NV en de wederpartij ondertekende overeenkomst.
 3. Door tussenpersonen, daaronder begrepen agenten en vertegenwoordigers, geplaatste orders, gemaakte afspraken, gedane toezeggingen of verklaringen, alles zowel mondeling als schriftelijk, verbinden Didak Injection NV slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 4. De door Didak Injection NV opgestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, stalen, modellen, berekeningen enz. (hierna: tekeningen enz.) gemaakt door of in opdracht van Didak Injection NV zijn eigendom van Didak Injection NV en blijven dat ook na uitvoering van de overeenkomst. Tekeningen e.d. mogen zonder de schriftelijke toestemming van Didak Injection NV noch geheel, noch gedeeltelijk vermenigvuldigd, aan derden getoond of voor welk doel dan ook ter beschikking gesteld worden. Dit omvat ook het voornemen van de tegenpartij om een vergelijkende prijsopgave van een derde te verkrijgen. Bij overtreding van deze bepaling is de tegenpartij aan Didak Injection NV een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10.000 euro voor elke overtreding.
 6. Tekeningen e.d. dienen op eerste verzoek van Didak Injection NV onmiddellijk franco huis aan Didak Injection NV te worden geretourneerd.
 7. Didak Injection NV is niet aansprakelijk bij onjuistheden in gegevens, tekeningen e.d. en adviezen etc.,
 8. verstrekt door, namens of in opdracht van de tegenpartij. Didak Injection NV is niet verplicht de van de tegenpartij of via derden verkregen gegevens, tekeningen e.d. en adviezen e.d. te controleren en mag uitgaan van de juistheid ervan. De tegenpartij vrijwaart Didak Injection NV met betrekking tot het voorgaande, voor de vorderingen die voortvloeien uit eventuele onjuiste informatie, ook van derden.

Prijs

 1. Alle prijzen gelden, tenzij anders overeengekomen, voor levering af magazijn of af fabriek, exclusief verpakking en exclusief BTW. De goederen zijn, zodra zij het pakhuis of de fabriek verlaten, voor rekening en risico van de wederpartij, die zich tegen dit risico genoegzaam dient te verzekeren. Didak Injection NV is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending.
 2. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op de kosten, zoals wijzigingen in de valutaprijzen, invoer- en uitvoerrechten, enz. Didak Injection NV zal gerechtigd zijn dergelijke prijswijzigingen aan de tegenpartij aan te rekenen.

  Tevens zijn de stukprijzen jaarlijks aanpasbaar in functie van de evolutie van de algemene inflatie index, alsook op kwartaalbasis wat de grondstoffen betreft volgens de index van KI of een andere overeengekomen index.
 3. In het geval Didak Injection NV goederen op afroep dan wel op termijn aan de wederpartij dient te leveren, is Didak Injection NV gerechtigd de ten tijde van de levering geldende prijzen aan wederpartij te factureren, tenzij door een schriftelijke overeenkomst anders is bepaald.

 

Overeenkomst

 1. Een bestelling/opdracht is slechts bindend voor Didak Injection NV voor zover ze schriftelijk aanvaard is door Didak Injection NV. Het bovenstaande geldt ook voor nieuwe overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande overeenkomsten. De overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door de NV Didak Injection, of op de dag van verzending door de NV Didak Injection van de schriftelijke bestelling/orderbevestiging.
 2. Alle wijzigingen van de overeenkomst of van de uitvoeringsvoorwaarden, met inbegrip van eventuele werkvarianten, moeten schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht van Didak Injection NV om eventuele werkvariaties aan te rekenen/af te trekken. Indien na aanvaarding van de bestelling/opdracht wijzigingen worden aangebracht door de tegenpartij, en Didak Injection NV niet akkoord gaat met deze wijziging(en), zijn alle door Didak Injection NV gemaakte kosten, evenals het volledige bedrag van de winstderving, ten laste van de tegenpartij.
 3. Indien de wederpartij de order/opdracht annuleert, dan is zij gehouden alle reeds door Didak Injection NV gemaakte kosten, alsmede het volledige bedrag aan winstderving aan Didak Injection NV te vergoeden.
 4. Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de tegenpartij in het gedrang komt, is Didak Injection NV gerechtigd van de tegenpartij een zekerheid te eisen voor de betaling van de door Didak Injection NV voor de tegenpartij gemaakte of te maken kosten, bijvoorbeeld door middel van het afgeven van een bankgarantie. Didak Injection NV heeft het recht de werken te schorsen tot de gevraagde zekerheid is gesteld. Indien binnen een termijn van twee maanden (te rekenen vanaf het eerste verzoek daartoe) niet aan een dergelijk verzoek wordt voldaan, is de wederpartij in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, en zal Didak Inject NV de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter kunnen ontbinden. De wederpartij zal aansprakelijk zijn voor alle kosten, schade en winstderving die het gevolg zijn van een dergelijke voortijdige beëindiging van de overeenkomst.
 5. Elke bestelling van koopwaren die verbonden is aan een bestelling van matrijs, zal slechts uitgevoerd worden voor zover de koper de verbintenissen voorgeschreven t.a.v. Didak NV nakomt.

 

Bepalingen omtrent het product

 1. Didak Injection NV wordt geacht aan haar verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid producten te hebben voldaan, wanneer zij de overeengekomen hoeveelheid, dan wel (maximaal) 10% meer of (maximaal) 10% minder dan de overeengekomen hoeveelheid aflevert.
 2. In geval het stukken geldt van beperkte waarde, zullen de hoeveelheden zoveel mogelijk geëerbiedigd worden, doch wij behouden ons het recht voor deze hoeveelheden in plus of min uit te voeren naar gelang de fabricatievoorwaarden.
 3. Onderdelen die ter beschikking gesteld worden door of voor rekening van de tegenpartij en die gemonteerd moeten worden op of verwerkt moeten worden in het door Didak Injection NV te produceren product, moeten in de vereiste hoeveelheden met een supplement van 10% tijdig, franco en franco geleverd worden aan de Didak Injection NV. De wederpartij is verantwoordelijk voor onderdelen of andere goederen die op deze wijze ter beschikking worden gesteld en voor de toepassing daarvan. Didak Injection NV gaat er zonder verder onderzoek van uit dat deze onderdelen e.d. gewoon op het te vervaardigen product kunnen worden gemonteerd of erin verwerkt. Indien voornoemde onderdelen te laat geleverd worden, of niet verwerkt kunnen worden enz. door Didak Injection NV, en dit een productiestilstand veroorzaakt, zal de tegenpartij verantwoordelijk zijn voor alle schade geleden en te lijden door Didak Injection NV ten gevolge van deze stilstand.
 4. Didak Injection NV zal de productie van het te vervaardigen product pas opstarten nadat de door Didak Injection NV geleverde proefserie door de tegenpartij is goedgekeurd en totdat deze goedkeuring schriftelijk aan Didak Injection NV is bevestigd of Didak Injection NV deze goedkeuring heeft bevestigd. Indien Didak Injection NV geïnvesteerd heeft in het maken van een matrijs in overeenstemming met de tegenpartij en de tegenpartij keurt de proefserie gemaakt met dergelijke matrijs niet goed, dan zal de tegenpartij de volledige (investerings)kosten van dergelijke matrijs betalen aan Didak Injection NV, onverminderd het recht van Didak Injection NV op volledige schadevergoeding.

 

Klachten en garantie

 1. De wederpartij is verplicht om de geleverde producten direct na aflevering te controleren op hoeveelheid alsmede op eventuele gebreken en tekortkomingen.
 2. Indien afwijkingen worden vastgesteld in de hoeveelheid geleverde producten, dient de tegenpartij Didak Injection NV hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen de 3 werkdagen na de levering. Gebeurt dit niet, dan wordt de op het cognossement, de vrachtbrief of een soortgelijk document vermelde hoeveelheid geacht te zijn aanvaard.
 3. Geen enkele klacht betreffende zichtbare gebreken van de koopwaren of welkdanige andere klacht ook, wordt aanvaard, tenzij zij wordt gedaan bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen van hun ontvangst.
 4. Wanneer de termijnen in de bovenstaande artikelleden zijn verstreken, wordt de wederpartij geacht de levering volledig en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Klachten buiten de hierboven vermelde termijnen mogen niet behandeld worden door Didak Injection NV.
 5. Klachten worden niet in behandeling genomen wanneer de wederpartij op enigerlei wijze nalatig is gebleven met zijn tot dan toe ontstane verplichtingen jegens Didak Injection NV uit enige overeenkomst.
 6. Didak Injection NV zal de wederpartij, onder andere ten aanzien van product- en matrijsontwikkeling, naar beste weten adviseren, maar garandeert niet dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor de door de wederpartij gewenste toepassingsmogelijkheden.
 7. Enige vorm van garantie en aansprakelijkheid van Didak Injection NV in dit kader wordt uitgesloten.
 8. Enige vorm van garantie en aansprakelijkheid van Didak Injection NV is in ieder geval uitgesloten in het geval:
  1. gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door de wederpartij aan Didak Injection NV ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven
  2. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de wederpartij, diens personeel of derden;
  3. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste behandeling door wederpartij, buitengewone belasting, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen door wederpartij en corrosieve chemicaliën door wederpartij;
  4. buiten opdracht van Didak Injection NV veranderingen aan de matrijzen worden uitgevoerd.
 9. Didak Injection NV zal, ingeval van tijdige klacht, te zijner keuze, gebrekkige zaken voor eigen rekening vervangen, dan wel voor reparatie daarvan zorg dragen. Tot enigerlei verdere verplichtingen is Didak Injection NV niet gehouden, met name niet tot het vergoeden van (gevolg)schade, waaronder groei- en bloeischade.
 10. Vorderingen tot schadevergoeding door de wederpartij zijn uitgesloten, behoudens met betrekking tot schade door Didak Injection NV toegebracht en te wijten aan opzet of grove schuld. Het door Didak Injection NV in dit kader te vergoeden bedrag zal nooit hoger zijn dan de netto factuurwaarde van de producten die tot het ontstaan van de schade aanleiding hebben gegeven.
 11. De wederpartij vrijwaart Didak Injection NV tegen aanspraken van derden, verband houdende met het gebruik en of de toepassing van de door Didak Injection NV geleverde producten.
 12. Terugzendingen worden slechts aanvaard mits ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

 

Levering

 1. Behalve in geval van bijzondere en uitdrukkelijke bepaling kunnen de leveringstermijnen niet als fatale termijnen worden beschouwd. Didak Injection NV is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, noch op niet-nakoming van de op de wederpartij rustende verplichtingen.
 2. De breuk van machines of werktuigen, stakingen, onaangepaste transportmiddelen en alle onvoorziene gebeurtenissen die van die aard zijn dat ze de fabricatie of de levering van goederen verhinderen, kunnen beschouwd worden als gevallen van overmacht die de NV Didak Injection van alle verantwoordelijkheid ontslaan. Zij kunnen de vennootschap zonder voorafgaande kennisgeving kwijting verlenen voor het niet nakomen van alle of een deel van de aangegane verbintenissen, zonder dat zij tot enige schadeloosstelling gehouden zijn.
 3. Een leveringstermijn wordt verlengd met de duur van de vertraging wanneer deze vertraging is ontstaan doordat de wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt.
 4. De tegenpartij moet de producten binnen de overeengekomen termijn kopen. Indien de tegenpartij dit nalaat, is Didak Injection NV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen. De schade zal minstens begroot worden op de overeengekomen prijs van de niet gekochte zaken, vermeerderd met de kosten die Didak Injection NV heeft moeten maken ten gevolge van de niet-naleving van de verplichtingen door de tegenpartij.

 

Matrijzen

 1. Wanneer de matrijzen op verzoek van de tegenpartij worden vervaardigd, zal Didak Injection NV er niet mee moeten beginnen alvorens de tegenpartij de overeengekomen vergoeding (voorschot/ voorafbetaling) heeft betaald. Indien geen schadevergoeding overeengekomen is, zal de tegenpartij op eerste verzoek het door Didak Injection NV vast te stellen voorschot/voorschot betalen aan Didak Injection NV. Het bovenstaande geldt dienovereenkomstig voor eventuele wijzigingen/verbeteringen van de matrijzen.
 2. De kosten voor de vervaardiging van matrijzen worden als volgt in rekening gebracht bij de wederpartij: 50% van de kosten direct na verstrekking van de order/opdracht en 50% van de kosten bij de goedkeuring van de proefspuiting, tenzij hier tussen partijen andersluidende schriftelijke afspraken over zijn gemaakt.
 3. Indien de matrijzen in het bezit zijn van Didak Injection NV, maar eigendom zijn van de tegenpartij, zullen zij op schriftelijk verzoek van de tegenpartij door Didak Injection NV teruggegeven worden, tenzij onderling bepaalde voorwaarden overeengekomen worden, evenwel nadat alle vorderingen van Didak Injection NV op de tegenpartij, om welke reden dan ook, betaald zijn. De kosten en risico’s van terugzending en/of transport zijn voor rekening van de wederpartij. Bij het verwijderen van de matrijs worden geen matrijstekeningen toegevoegd, want dit behoort tot de knowhow van Didak Injection NV.
 4. De opgegeven levertermijn van de matrijs is indicatief en kan geenszins aanleiding geven tot het heffen van penaliteiten of tot vraag om luchttransport in te leggen voor matrijzen van Chinese origine.
 5. Didak Injection NV garandeert de stockage van de matrijs als een goede huisvader en zorgt voor de verzekering tegen brand en diefstal tenzij anders overeengekomen.

 

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Didak Injection NV zolang de aan Didak Injection NV verschuldigde verkoopprijs niet volledig betaald is, zelfs wanneer de goederen verwerkt werden. Zodra de goederen zijn geleverd, draagt de koper alle risico’s van verlies en vernietiging.

 

Rechten van intellectuele eigendom

 1. Ingeval van fabricage door Didak Injection NV van producten aan de hand van tekeningen, monsters, modellen etc. of andere wijzigingen, alles in de ruimste zin van het woord, van de wederpartij ontvangen of van derden ontvangen, staat de wederpartij er voor in dat door de vervaardiging en/of levering van die producten geen octrooi-, merkenof enig ander (intellectueel) eigendomsrecht van derden wordt aangetast en vrijwaart de wederpartij Didak Injection NV tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend. Deze vrijwaring impliceert de betaling van elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de schending van bovenvermelde rechten. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal een interest van 8% worden aangerekend vanaf de factuurdatum, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien zal, indien de niet-betaling meer dan één maand duurt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, als conventionele maatregel, naast en bovenop de verwijlintresten, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van de onbetaalde facturen.
 2. Al onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van onze vennootschap. Elk andersluidend beding doet geen afbreuk aan deze bepaling of aan de algemene geldigheid ervan.
 3. De vastgelegde betalingstermijnen gelden enkel in zoverre een kredietverzekering kan bekomen worden op de bestelde goederen, bij gebreke waarvan andere betalingsmodaliteiten dienen besproken te worden, zoals het voorafgaandelijk stellen van een bankgarantie wat een matrijs betreft.
 4. Wanneer de wederpartij zijn financiële verplichtingen niet nakomt is Didak Injection NV bevoegd om het recht van retentie uit te oefenen op alle zich onder Didak Injection NV bevindende zaken van de wederpartij.

In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.